Kontakty

 

HLAVNÍ POŘADATEL

Agentura č.p. 9
Tomáš Waschinger
Adresa: Mirove namesti 9, Kourim, 281 61
Sídlo firmy: Praha – Smíchov, Zborovská 541/33, PSČ 15000
IC 45323879
DIC CZ 6806091413
t.waschinger@gmail.com
tel: +420 603 429 036

SPOLUPOŘADATEL

Umělecká agentura RichART
Kožešnická 511
390 01 Tábor 1
+420 724 003 814
richart@richart.cz

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD – KOUŘIMSKÁ SKÁLA 2021
Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou organizátorem akce: Richard Dušák – Umělecká agentura RichART, Kožešnická 511, 390 01 Tábor, IČO: 15778126, DIC: CZ5604251730, která určuje základní závazná pravidla pro návštěvníky festivalu Kouřimská skála 2019 v době konání akce 24. 8. 2019. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zajištění požární ochrany, hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku v areálu akce a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu festivalu.

Otevírací doba areálu pro návštěvníky:

Sobota 14. 8. 2021 12:00 – 15.8.2021 01:00

Stanové městečko je odděleno samostatně, možnost příjezdu od 13. 8. 2021 16:00 do 15. 8. 2021 18.00

 

Pokyny pro návštěvníky festivalu:

Návštěvník festivalu musí respektovat pokyny pořadatelů. U vstupu je prováděna bezpečnostní kontrola. Pořadatelé mohou provádět prohlídky zavazadel a tělesné prohlídky. Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky, pak nemusí být do areálu festivalu vpuštěn. V areálu festivalu mohou pobývat pouze návštěvníci s platnou vstupenkou.
Poškozená vstupenka pozbývá platnosti.
Je přísně zakázáno vnášet zbraně a zdraví nebezpečně předměty a látky, alkoholické a návykové a omamné látky.
V areálu festivalu je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18-ti let.
Návštěvníci festivalu jsou povinni chovat se v jeho areálu tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu akce a dále svým chováním neomezovali či neohrožovali ostatní návštěvníky.
Návštěvníci akce jsou povinni dodržovat pokyny nařízení pracovníků pořadatele, osob pověřených pořadatelem a bezpečnostní služby, jakož i hasičské a zdravotnické záchranné služby.
Pořadatelé mohou fotit akci pro své vlastní reklamní účely. Upozornění je umístěno na viditelném místě v areálu.
Zákaz vstupu na pódium a do prostor v zákulisí. Vstup do těchto prostor pouze s označením pořadatele.
Stanování je povoleno jen ve vyhrazeném stanovém městečku. Pořadatelé neručí za odložené věci ve stanovém městečku.
K vykonávání hygienických potřeb jsou k tomu určená zařízení v areálu festivalu a přilehlém stanovém městečku.
Návštěvníci a personál akce jsou s ohledem na oblast požární ochrany zejména povinni:
počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku a/nebo rozšíření požáru;
respektovat zákaz zakládání ohně, zapalování a/nebo odstřelování jakékoliv pyrotechniky
v areálu akce či v jeho sousedství;

v případě zjištění požáru upozornit okamžitě jednotku Hasičské záchrany na místě. Preventivní požární hlídku zajistí členové J SDH . Školení členů PPH provede prokazatelně Miroslav Vendl na základě vydaného osvědčení MV Z – OZO- 225 / 2009. PPH budou tvořit tři dvoučlenné hlídky, v pracovních stejnokrojích PS II. Spojení mezi hlídkami bude zabezpečeno radiostanicemi jednotky. Velitel hlídek PPH je určen Filip Cikán – velitel družstva J SDH Kouřim tel. 608 631 686.
respektovat zákaz rozdělávání ohně a manipulace s otevřeným ohněm v celém areálu akce
i v kempu.

V Kouřimi, dne: 01.07.2021

 

 

Pořadatel: Richard Dušák – Umělecká agentura RichART